Kjøpsvilkår

Kjøpsbetingelser Skogholt Yrkesbekledning AS

Dine rettigheter når du handler hos oss 

 

Under finnes våre salgsbetingelser. Disse betingelsene gjelder ved alle leveranser fra
Skogholt Yrkesbekledning AS.

ANVENDELSE
Disse alminnelige salgsbetingelsene blir anvendt på alt salg fra Skogholt Yrkesbekledning AS så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene imellom før vareleveransen finner sted.

DEFINISJON
Med "kjøper" menes i dette dokumentet person, firma, institusjon, organisasjon, etat, forening, bedrift eller næringsdrivende som bestiller en vare fra Skogholt Yrkesbekledning AS. Med "selger" menes i dette dokumentet Skogholt Hanskefabrikk.

PRISER
Alle priser er oppgitt i norske kroner eksklusive merverdiavgift (mva./"moms") hvis ikke annet er bemerket. For kjøp hvor leveringsadresse er innen Norge (med unntak nevnt senere), tilkommer den til enhver tid gjeldende mva.-sats på produktet. Ved salg til utlandet, Spitsbergen, norsk kontinentalsokkel eller andre fjerntliggende norske landområder legges det ikke til norsk mva. Skogholt Hanskefabrikk AS tar forbehold om regnefeil, trykkfeil og lignende i alle tilbud, priser, osv. som sendes via e-post, brev eller telefaks, eller som oppgis på telefon eller på annen måte muntlig, eller som ligger på våre nettsider.

PRISENDRINGER
Prisene kan endres dersom eksterne forhold som Skogholt Hanskefabrikk AS ikke kan gjøre noe med, blir endret. Det er kjøperens ansvar å holde seg oppdatert om gjeldende priser, for eksempel ved kontakt på telefon eller e-post med Skogholt Yrkesbekledning AS..

MANGLER I LEVERANSE
Eventuelle mangler ved en leveranse må rapporteres til Skogholt Yrkesbekledning AS straks den oppdages og senest innen 8 virkedager etter at varen er mottatt.

MANGLER/FEIL VED PRODUKTER
Oppdages det eventuelle mangler eller mulige feil ved et produkt, skal kjøperen straks og innen maksimum 8 virkedager etter at mangelen ble oppdaget rapportere mangelen til Skogholt Yrkesbekledning AS hvis eget forsøk på å finne løsning ikke lykkes.

LEVERINGSTID
Varer på lager pakkes samme eller påfølgende dag. I tillegg kommer befraktningstid (normalt 1-4 virkedager innen Norge). Dersom noen av de bestilte varer ikke er på lager, blir leveringstiden lenger. Skogholt Hanskefabrikk AS vil oppgi forventet leveringstid på forespørsel, basert på erfaringer fra tidligere leveranser. Oppgitte leveringstider er ikke forpliktende.
For bestilte yrkesklær som skal logomerkes gjelder leveringstid som er avtalt med selger.

FRAKT
Alle varer til firmaer sendes normalt i vanlig post med faktura i separat forsendelse, såfremt pakkens beskaffenhet tillater dette, eller det kan leveres direkte etter avtale med selger. Skogholt Hanskefabrikk AS velger normalt billigste befraktningsmåte (som oftest Posten) men står fritt til å velge annen befrakter. Dersom varens beskaffenhet ikke tillater leveranse med Posten, vil en annen befrakter blir valgt av Skogholt Yrkesbekledning AS. Kjøperen kan også spesifisere ønsket befraktningsmetode. Eventuelle merkostnader dette medfører for Skogholt Yrkesbekledning AS blir belastet kjøperen. Alle påløpte gebyrer i forbindelse med befraktningen belastes kjøper.
For direktekunder: Ordrer over kr. 10 000,- NOK eks. mva sendes fraktfritt i Norge.
For engroskunder: Ordrer over kr. 15 000,- NOK eks. mva sendes fraktfritt i Norge.

FRAKT PÅ RESTORDRE
Normalt vil hele ordrens fraktkostnader faktureres på første delleveranse. Innen Norge sendes restleveransene fraktfritt hvis leveransens vekt er under 10 kg. Eventuelle gebyrer (for eksempel ekspedisjonsgebyr) tilkommer for hver enkelt leveranse. Skogholt Yrkesbekledning AS forsøker alltid å sende så mye som mulig av en ordre samlet for å redusere kjøperens fraktutgifter.

RISIKOOVERGANG
Hvis ikke annet er særskilt avtalt skriftlig på forhånd, går risikoen for skade på varen over på kjøperen i det øyeblikk varen blir overlevert til befrakteren eller kjøperen.

BETALING/KREDITT
Varer betales i henhold til forfallsdato på faktura. Normalt 15 dager netto. Ved forsinket betaling beregnes forsinkelsesrente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling mm.
Skogholt Hanskefabrikk AS krever standard purregebyr for purring/inkassovarsel. Ved vesentlig betalingsmislighold regnes også ikke forfalte fakturaer som forfalt og kan inndrives sammen med forfalte krav.
Innsigelse mot fakturaen skal skriftlig være tatt opp med Skogholt Hanskefabrikk AS innen 10 dager etter at fakturaen er mottatt. Reklamasjon gjøres til daglig leder jo-arne@skogholt.no  
Kjøpslovens regler for reklamasjon gjelder. Reklamasjon gir kunden kun rett til å holde tilbake den reklamerte del av fakturabeløpet. Skogholt Hanskefabrikk har rett til å motregne sitt tilgodehavende med krav kunden har mot Skogholt

RENTER OG PURREGEBYR
For privatpersoner beregnes morarenter og purregebyr til den til enhver tid maksimale sats for disse. For firmaer, organisasjoner, offentlige etater og andre bedriftskunder er det med dette avtalt at morarenter/inkassovarsel settes til 1,5% per mnd. etter betalingsdato.
Ved utsending av purring/inkassovarsel vil purregebyr også beregnes. Dette kan settes til den til enhver tid maksimale purregebyrsats gitt av myndighetene.

SALGSPANT
Skogholt Yrkesbekledning AS har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på fakturasummen med tillegg av renter og omkostninger, jf. pantelovens §3-14 flg.

ØVRIGE RETURRETT-BETINGELSER
Betingelser i dette avsnittet gjelder for andre salg enn kontantsalg og henting.
Gjelder for firmaer, offentlige etater, institusjoner og bedrifter/næringsdrivende:

REKLAMASJONSRETT
Reklamasjonsrett etter kjøpslovens bestemmelser for forbrukerkjøp (privatpersoner) er 2 år. Reklamasjonsrett etter kjøpslovens bestemmelser for næringskjøp (firmaer, institusjoner, organisasjoner, etater, foreninger, bedrifter/næringsdrivende) er 2 år.

BRUDD PÅ SALGSBETINGELSER
En avtale om et salg anses som brutt dersom kjøper velger å ikke holde seg til de salgsbetingelsene som ble avtalt ved inngåelse av ordren. Et slikt brudd fra kjøper fritar selger fra å følge standard salgsbetingelser. Utgifter som påføres selger på grunn av kjøpers brudd på salgsbetingelsene, skal betales av kjøper.

TVISTER
Dersom det oppstår uenighet om kjøp fra Skogholt, skal tvisten først søkes løst gjennom forhandlinger. Fører ikke forhandlinger fram innen 30 dager, kan hver av partene søke tvister løst ved de alminnelige domstoler dersom man ikke blir enige om at tvisten skal løses ved voldgift i henhold til lov om voldgift jf. lov nr. 25 av 2004.
Drammen Tingrett er rett verneting. Tvister avgjøres etter norsk rett.